Odlivci od nodularnog liva (EN-GJS)

Kanalizacioni liv:

• cevi

• šahtovi

• slivnici

• hidrant kape

• rešetke